ایران 2018

نمایشگاه بین المللی شهر-آفتاب 

22 تا 24 دسامبر

 

پرسش های عمومی


مورینت : تیم مدیریت پروژه بین المللی


Meorient International Exhibition Co Ltd.

Sherry Zhang - Email: zhangjiayuan@meorient.com

 

 

Jessie Chen - Email: chenjie@meorient.com