ایران 2018

نمایشگاه بین المللی شهر-آفتاب 

22 تا 24 دسامبر

 

زمان و مکان

تاریخ : ۱۳۹۶ – ۲۳ تا ۲۵ آذرماه ، محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی شهر-آفتاب. آدرس : نمایشگاه بین المللی شهر-آفتاب، اول بزرگراه خلیج فارس، تهران، ایران